Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GLOSAR

Število najdenih vprašanj:  

Prikaži vse
Skrij vse
 • agent

  (angl. agent)

  Za osebo, ki tajno sodeluje z obveščevalno službo, se je uveljavil izraz tajni sodelavec. V naši in tuji predvsem operativni praksi pa se pogosto uporablja izraz agent.

 • analitik

  (angl. analyst)

  Analitik vrednoti in analizira obveščevalne podatke.

 • dovoljenje za dostop do tajnih podatkov

  (angl. security clearance)

  Osebe, ki se zaradi opravljanja funkcij ali izvajanja nalog na delovnem mestu v okviru državnih organov morajo seznaniti s tajnim podatkom, morajo za to imeti ustrezno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ.

 • dezinformacija

  (angl. disinformation)

  Dezinformacija je lažna informacija, ki se jo plasira, običajno prikrito, z namenom zavesti nasprotnika, vplivati na javno mnenje ali prikriti resnico.

 • dvojni agent

  (angl. double agent)

  Dvojni agent je agent, ki dela za dve strani oz. službi.

 • elektronsko pridobivanje podatkov

  (angl. SIGINT – Signal Intelligence)

  Elektronsko pridobivanje podatkov je pridobivanje tajnih podatkov s pomočjo operativno-tehničnih sredstev - npr. spremljanje pogovora v nekem prostoru, nadziranje posameznega komunikacijskega sredstva (telefon, računalnik itn.).

 • infiltrirati

  (angl. infiltrate)

  Infiltrirati (se) pomeni vriniti pripadnika obveščevalne službe v nasprotnikovo sredino oz. organizacijo s pomočjo ustrezne legende in s ciljem, da bi pridobival in sporočal tajne in druge podatke ter izvajal druge naloge.

 • izmenjati informacije

  (angl. exchange/share information)

 • izvor

  (angl. source)

  Izvor (žarg.) je agent. 

 • javni viri

  (angl. open/overt/public sources)

  Njihova osnovna značilnost je, da so javno dostopni vsem (mediji: tiskani in elektronski, knjižnice: knjige, članki, analize, študije ipd., podatkovne zbirke: registri in indeksi idr., internet, vladne publikacije – javni dokumenti, različne specializirane publikacije vladnih ter nevladnih ustanov in organizacij, znanstveno-raziskovalnih ustanov, zasebnih, državnih in transnacionalnih organizacij in podjetij idr.).

 • konspirativka

  (angl. safe house)

  Konspirativka (žarg.) je skrivna lokacija, namenjena za tajna srečanja.

 • konspirativnost

  (angl. secrecy)

  Konspirativnost je prikrit / tajen način delovanja.

 • kriptosistemi

  (angl. cryptosystems)

  Kriptosistemi služijo za kriptološko zaščito, ki se v obveščevalno-varnostnih službah uporablja pri komunikaciji s tajnim sodelavcem in za zaščito komunikacijsko-informacijskih sistemov.

  Danes se večinoma uporabljata dva načina kriptiranja: simetričen (isti ključ za šifriranje in dešifriranje) in asimetričen (za šifriranje in dešifriranje uporabljamo različna ključa).

 • krt

  (angl. mole)

  Krt (žarg.) je uslužbenec neke obveščevalne službe, ki izdaja podatke rivalski ali sovražni agenciji; ponavadi so to posamezniki, ki nosijo precej odgovornosti v svoji službi in so s tem informacije, ki jih predajajo, večje vrednosti.

 • mrtva javka

  (angl. dead-letter box / dead drop)

  Mrtva javka (žarg.) je lokacija, kamor se skrijejo sporočila, dokumenti ali oprema in kjer jih kasneje prevzame druga oseba.

 • nacionalnovarnostni sistem

  (angl. national security system)

 • nadzor in snemanje telekomunikacij

  (angl. interception of telecommunications)

 • nadzor nad zakonitostjo dela

  (angl. oversight/supervision of legality of work)

 • obveščevalec

  (angl. intelligence officer)

 • obveščevalna dejavnost

  (angl. intelligence)

  Obveščevalna dejavnost je aktivnost, ko zaradi zaščite nacionalnih in/ali mednarodnih interesov, pooblaščene vladne in druge organizacije zbirajo, vrednotijo, analizirajo in posredujejo podatke oz. informacije, ki imajo zunanjepolitični, varnostni, obrambni ali gospodarski pomen bodisi za državo ali mednarodno skupnost.

 • obveščevalna služba

  (angl. intelligence service)

 • obveščevalni podatek

  (angl. intelligence)

 • obveščevalni proces/ciklus

  (angl. intelligence process/cycle)

  Obveščevalni proces / ciklus ima pet stopenj: načrtovanje in usmerjanje, zbiranje ali pridobivanje podatkov, obdelovanje in vrednotenje podatkov, izdelki in analize ali analiziranje in posredovanje obveščevalnih izdelkov ali informacij.

 • obveščevalno-varnostna služba

  (angl. intelligence and security service)

  Obveščevalno-varnostna služba je posebna organizacija države, ki zbira, vrednoti, analizira ter posreduje obveščevalne podatke in spoznanja o drugih državah, njihovem vojaškem in ekonomskem ali gospodarskem potencialu, političnem stanju ter političnih procesih in namenih, družbenem stanju in procesih, stanju in procesih na področju okolja ter znanstvenih dognanjih.

  Nosilcem oblasti posreduje dolgoročne ocene in predvidevanja ter nudi odgovore na niz vprašanj, ki so pomembna za strateško vodenje politike.

 • ocena ogroženosti

  (angl. threat assessment)

 • operativec

  (angl. operative, case/field officer, operations officer)

  Operativec (žarg.) je uslužbenec obveščevalno-varnostne službe, ki vodi tajne sodelavce in jim daje naloge.

 • operativni podatek

  (angl. operational information)

 • pridobivanje podatkov iz javno dostopnih virov

  (angl. OSINT – Open Source Intelligence)

  Pridobivanje podatkov iz javno dostopnih virov je zbiranje podatkov iz sredstev javnega obveščanja, javno objavljenih dokumentov, novic, javnih sporočil itn. kot tudi preučevanje javnega mnenja.

 • pod krinko

  (angl. under cover)

 • pridobiti tajnega sodelavca

  (angl. recruit an agent)

  Pridobiti tajnega sodelavca je kompleksen postopek, v katerem se identificirajo potencialni tajni sodelavci, se ugotovi njihova ustreznost za opravljanje tajnih dejavnosti ter izvede pridobivanje (angažiranje, rekrutacija, novačenje).

 • pridobivanje in vrednotenje podatkov

  (angl. information collection and evaluation)

 • protiobveščevalna dejavnost

  (angl. counter-intelligence)

  Protiobveščevalna dejavnost je aktivnosti, ki so usmerjene v odkrivanje in preprečevanje delovanja tujih obveščevalnih služb in drugih organizacij, ki iz svojih ali tretjih držav delujejo na ozemlju države protiobveščevalne službe.

 • protiprisluškovalni pregled

  (angl. electronic sweep, electronic countermeasures)

 • psevdonim

  (angl. code/cover name)

 • sodelavska mreža

  (angl. agent network)

 • stopnja tajnosti

  (angl. level of classification)

 • Svet za nacionalno varnost (SNAV)

  (angl. National Security Council)

  Svet za nacionalno varnost je usklajevalno delovno telo vlade. Pristojen je za usklajevanje nacionalno-varnostne politike in za usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se izvajajo za uresničevanje interesov in ciljev nacionalne varnosti. Vodi ga predsednik vlade, člani pa so ministri za obrambo, notranje zadeve, zunanje zadeve, finance in pravosodje.

 • tajni podatek

  (angl. classified information)

  Tajni podatek je dejstvo ali sredstvo z delovnega področja organa, ki se nanaša na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države, ki ga je treba zaradi razlogov določenih v Zakonu o tajnih podatkih (ZTP) zavarovati pred nepoklicanimi osebami, in ki je v skladu z ZTP določeno in označeno za tajno.

 • tajni viri

  (angl. secret sources)

 • tajnik

  (angl. concealing device)

  Tajnik je posebej predelan osebni predmeti tajnega sodelavca; delimo jih na tajnike, v katere maskiramo operativno-tehnično sredstvo in tajnike za direkten prenos podatkov.

 • tajnopis

  (angl. secret writing, cryptography)

  Tajnopis danes sodi v zgodovino načinov agenturnega komuniciranja; uporabljena sredstva so npr. tajna črnila, tajni indigi, kontaktna črnila idr.

 • tajno sledenje

  (angl. clandestine/covert/secret surveillance)

 • tajni sodelavec

  (angl. agent, asset, source)

  Agent.

 • tajno sodelovanje

  (angl. HUMINT – Human Intelligence)

  Tajno sodelovanje je osnovna in najstarejša metoda dela obveščevalne službe; je kompleksen proces sodelovanja med tajnim sodelavcem (agentom) in uslužbencem obveščevalne službe.

  Omogoča tajno zbiranje podatkov s pomočjo tajnega sodelavca, ki se ga vrine v določeno strukturo ali se ga iz nje pridobi.

 • varnostna grožnja

  (angl. security threat)

 • varnostna služba

  (angl. security service)

 • varnostno preverjanje

  (angl. security clearance process/security vetting)

  Varnostno preverjanje je preverjanje, na osnovi katerega se izda dovoljenje za dostop do tajnih podatkov.

 • veznik

  (angl. liaison officer)

  Veznik (žarg.) pripadnik službe, ki skrbi za stike s tujo službo.

 • vodenje tajnega sodelavca

  (angl. agent handling)

 • vohun

  (angl. spy)

  Vohun je pripadnik obveščevalne službe, policije, odporniškega gibanja ali druge organizacije, angažiran v tajnih obveščevalnih dejavnostih.

 • vohunstvo

  (angl. espionage)

  Vohunstvo ima dva osnovna pomena: političnega in pravnega; v političnem smislu je to vsaka dejavnost, s katero se poskuša pridobiti podatke o dejstvih, ki jih nekdo zavestno skriva; vohunstvo je ožji pomen od obveščevalne dejavnosti in se od nje loči po svoji tajni, agresivni in nevarni naravi delovanja ter se pravno lahko opredeli kot kaznivo dejanj.

 • živa javka

  (angl. live letter box / live drop)

  Živa javka je oseba, ki običajno nevede hrani sporočilo ali predmet (oz. ga prenaša) za potrebe komuniciranja med obveščevalcem in tajnim sodelavcem.