Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA


Osnovni podatki o katalogu


      naziv organa: Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
      sedež organa: Stegne 23c, 1000 Ljubljana
      odgovorna uradna oseba: Rajko Kozmelj, direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije
      datum prve objave kataloga: 18. januar 2005
      datum zadnje spremembe kataloga: 28. september 2018
      katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.sova.gov.si

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Splošni podatki o organu in kratek opis delovnega področja:

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija je samostojna vladna služba. Njene naloge so določene z zakonom in usmerjene k zaščiti nacionalnih interesov Republike Slovenije na varnostnem, političnem in gospodarskem področju oziroma k zagotavljanju nacionalne varnosti.

Vodi jo direktor, ki je za delo Slovenske obveščevalno-varnostne agencije odgovoren vladi in ga slednja tudi imenuje ter razrešuje na predlog predsednika vlade. Direktor Sove ima namestnika, ki mu pomaga pri vodenju agencije in ga nadomešča, kadar je odsoten ali zadržan.

Delovanje Sove ureja Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (v nadaljevanju ZSOVA). ZSOVA določa v 2. členu delovno področje Slovenske obveščevalno-varnostne agencije:

(1) Agencija pridobiva in vrednoti podatke ter posreduje informacije:

 • iz tujine, pomembne za zagotavljanje varnostnih, političnih in gospodarskih interesov države;
 • o organizacijah, skupinah in osebah, ki s svojo dejavnostjo iz tujine ali v povezavi s tujino ogrožajo ali bi lahko ogrozile nacionalno varnost države in njeno ustavno ureditev.

(2) Agencija sodeluje s pristojnimi državnimi organi in službami pri varnostnem preverjanju ter posreduje podatke, pomembne za varnost določenih oseb, delovnih mest, organov, objektov in okolišev.

(3) Agencija opravlja naloge na podlagi zakona v skladu s prednostnimi nalogami, ki jih določi vlada na podlagi nacionalnovarnostnega programa, ki ga sprejme državni zbor.

Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:
    ga. Jana Hibler
    telefon: 01/479-91-01
    e-naslov: gp.sova(at)gov.si

SEZNAM ZAKONOV IN DRUGIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA:

 • Ustava Republike Slovenije,
 • Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB2),
 • Zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (Ur. l. RS, št. 93/07),
 • Poslovnik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Ur. l. RS, št. 79/04),
 • Zakon o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/06-UPB2),
 • Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 27/2010).

Povezava na Pravno-informacijski sistema RS

SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA UPRAVLJA:

 • zbirka podatkov o osebah, ki jih agencija sistematično operativno obravnava v nekem časovnem obdobju;
 • evidenca o vstopih oseb v objekte agencije in na območje okolišev teh objektov in njihovem gibanju v njih;
 • evidenco zadržanih oseb;
 • evidenco uporabe fizične sile in sredstev za vklepanje;
 • evidenco uporabe strelnega orožja.

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Razvid Slovenske obveščevalno-varnostne agencije je urejena, ovrednotena in sistemizirana zbirka dokumentarnega gradiva, ki jo sestavljajo evidence ter zadeve.


OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


Opis načina dostopa do nekaterih sklopov informacij:

 • na spletnem naslovu: www.sova.gov.si,
 • prek uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij,
 • v prostorih Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

Rajko Kozmelj
direktor